Oferta


Najbardziej popularnymi produktami dla klientów indywidualnych są: Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenia Mieszkań i Domów, Rolne oraz Turystyczne.

ubezpieczenia komunikacyjne

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC – Na mocy ustawy, każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC, która zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Dlatego ważne jest, aby każdy właściciel pojazdu mechanicznego miał aktualną polisę komunikacyjną za nim wyjedzie na drogę. Bowiem jako „pojazd mechaniczny” ustawa rozumie: pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze, przyczepy jak również pojazdy wolnobieżne.

Umowę OC zawiera się na okres jednego roku. Składkę natomiast można sobie podzielić na 2 raty lub 4 (w zależności od firmy ubezpieczeniowej).

Wysokość składki zależy od wieku wszystkich właścicieli, miejsca zarejestrowania pojazdu, pojemności, roku produkcji, marki, ilości lat ubezpieczeniowych, czy są młodociani kierowcy jak również czy jest się rolnikiem, czy ma się dzieci poniżej 13 roku życia.

AC i KR – Autocasco jest ubezpieczeniem komunikacyjny dobrowolnym (dlatego umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia). Zawiera się ją na prośbę ubezpieczającego, a przedmiotem umowy są wyłącznie pojazdy zarejestrowane w RP. Aby umowa mogła być zawarta, należy przyjechać pojazdem, który ma być ubezpieczony w celu oględzin i dokumentacji fotograficznej.

Polisa AC ma na celu wypłatę odszkodowania gdy:

 • sprawca nie jest znany, bądź sam uszkodziłeś pojazd
 • w przypadku zderzenia z sarną, dzikiem itp.
 • w wyniku żywiołów (np. powódź, grad)
 • w wyniku kradzieży
Należy pamiętać, iż ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli kierujący był pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź pojazd posłużył jako narzędzie przestępstwa.

Składka na polisie (podobnie jak przy OC) zależna jest od: wieku wszystkich właścicieli pojazdów, miejsca zarejestrowania, wieku pojazdu, marki/modelu, roku produkcji, wartości pojazdu itp.

NNW – następstwa Nieszczęśliwych Wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym na okres 1 roku. Składka za ubezpieczenie zależy od wybrania pakietu (zazwyczaj są to sumy ubezpieczenia od 5 000 wzwyż). Przedmiotem ubezpieczenia są wcześniej wspomniane następstwa nieszczęśliwych wypadków jak również śmierć ubezpieczonego podczas podróży samochodem. Ubezpieczeniem są objęte wszystkie osoby, które znajdują się w samochodzie.

ASSISTANCE – jest ubezpieczeniem, które ma zapewnić komfort podczas podróży, gdy dojdzie np. do nieprzewidzianych zdarzeń tj. holowanie pojazdu, brak paliwa, zakwaterowanie itp. Obejmuje również pomoc techniczną i medyczną (wszystko w zależności od pakietu ubezpieczenia jak również OWU danej firmy ubezpieczeniowej).

AUTO-SZYBY – to taki rodzaj ubezpieczenia, które gwarantuje pokrycie kosztów naprawy stłuczonej szyby (bez wpływu na stratę zniżek przy AC). Ubezpieczenie zawierane jest na okres 1 roku, przy równoczesnym zawarciu OC lub AC.


Ogólne warunki ubezpieczenia

ubezpieczenie na życie

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.

Są różne rodzaje ubezpieczeń na życie:

 • Ubezpieczenia terminowe na życie
 • Ubezpieczenia posagowe
 • Ubezpieczenia inwestycyjne

Ogólne warunki ubezpieczenia

ubezpieczenia mieszkań i domów

Ubezpieczenie domu i mieszkania

W swojej ofercie posiadamy bardzo atrakcyjne ubezpieczenia domów, mieszkań, budynków gospodarczych i innych nieruchomości.

Oferujemy pełen pakiet ubezpieczenia:

 1. Od zdarzeń losowych m.in.: grad, huragan, dym i sadza, napór śniegu, powódź, pożar, stłuczenie szyb, przepięcie, wybuch, zalanie.
 2. Od kradzieży z włamaniem i dewastacji, przez którą należy rozumieć, każde celowe zniszczenie dokonane przez osobę trzecią.

Do każdej polisy może być dołączony pakiet usług assistance, który obejmuje pomoc ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza itp.

Zawierając ubezpieczenie klient otrzymuje atrakcyjne zniżki:

 • za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • system alarmowy
 • zamek z certyfikatem
 • blokady antywyważeniowe
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach

Zawierając ubezpieczenie domu czy mieszkania można również wykupić odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.


Ogólne warunki ubezpieczenia

ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie wypadkowe NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Są różne rodzaje ubezpieczeń NNW, które mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy NNW sportowców), ale także często stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów - mieszkaniowych, turystycznych czy komunikacyjnych. W takich przypadkach są uzupełniającymi ubezpieczeniami związanymi z zamieszkaniem, udziałem w wyjeździe turystycznym oraz korzystaniem z pojazdu mechanicznego.

Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń.


Ogólne warunki ubezpieczenia

ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie RoLNE

Ubezpieczenia rolne dzieją się na dwie grupy:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, które związane jest z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
 2. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń osowych

OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju szkód. Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie z polisy OC jeżeli rolnik został pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, utrata lub zniszczenie mienia.

Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie budynków dotyczy rolników, którzy posiadają budynki mieszkalne i gospodarcze. W przypadku strat wyrządzonych przez żywioł i rozmaite zdarzenia losowe firma ubezpieczeniowa zwraca właścicielom wartość zniszczonego mienia. Składki są stosunkowo niskie, natomiast odszkodowanie wypłaca się na realnym poziomie. Jako, że ubezpieczenie jest obowiązkowe to obejmuje wszystkich rolników, którzy mają w swych gospodarstwach budynki mieszkalne, inwentarskie i in. Uwaga - obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku dachem.

Rolnik ma prawo do odszkodowania za straty w budynkach spowodowane przez ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienia wskutek deszczu nawalnego, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego.


Ogólne warunki ubezpieczenia

ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie na czas podróży

Wyjeżdżając za granicę, niezależnie od tego, czy udajemy się w celach turystycznych czy służbowych, powinniśmy liczyć się z możliwością nagłego zachorowania czy wypadku. Koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie, a duże wydatki czekają nie tylko tych, którzy ciężko zachorują, ale również tych, którzy udadzą się ze zwykłą wizytą do lekarza czy stomatologa. Warto pamiętać, że w wyniku nagłego zachorowania możemy mieć również problem z powrotem do kraju.

Kup onlinie

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie w podróży zagranicznej obejmuje:

 • Pokrycie kosztów leczenia
 • Pokrycie kosztów ratownictwa
 • Pokrycie kosztów związanych z transportem zwłok
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie OC Ubezpieczonego w życiu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia

ubezpieczenia dla firm

DLA FIRMY I INSTYTUCJI

Ubezpieczenie majątku

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.:

 • budynki/lokale i budowle,
 • środki trwałe,
 • środki obrotowe,
 • mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie osobiste pracowników,
 • wartości pieniężne.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:
Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku:
Zakres tego ubezpieczenia poza wypłatą odszkodowania za skradzione mienie pokrywa także koszty remontu pomieszczeń w przypadku dewastacji mienia oraz koszty naprawy zabezpieczeń (np. zamków, alarmów).

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:
Ubezpieczeniem tym objęte są szkody w np. szybach wystawowych, lampach, plafonach, reklamach świetlnych itp.

Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie:
Ubezpieczeniem pokryte są środki pieniężne, które znajdują się w lokalu ubezpieczonego, a także środki pieniężne podczas ich przewożenia do banku.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych.

Jak również: utrata danych i oprogramowania czy też zepsucie towarów wskutek rozmrożenia.

Ubezpieczenia Flotowe

Są to programy ubezpieczeniowe dedykowane konkretnej flocie pojazdów. Negocjowane są one indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danej floty oraz Klienta. Mogą one zawierać wiele odstępstw od standardowych warunków ubezpieczenia, ujednolicone stawki. Pozwalają na efektywniejsze zarządzanie dużymi flotami pojazdów.

Ubezpieczenia OC działalności

Zakres ubezpieczenia:

 1. Podstawowy (OC deliktowe) - obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym.
 2. Rozszerzony – obejmujący np.:
  • OC za produkt
  • OC przewoźnika
  • OC zawodu
  • OC spedytora
  • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
  • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe stanowią możliwość dodatkowego zabezpieczenia na życie. Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie wstępując do tzw., grupy otwartej, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Wysokość składki natomiast jest znacznie niższa w porównaniu do standardowych polis indywidualnych, gdzie zakres ochrony nawet w części nie dorównuje ofercie ubezpieczenia grupowego.

Indywidualne przystąpienie do ubezpieczenia grupowego daje gwarancję bezpieczeństwa finansowego nie tylko dla ubezpieczonego, ale również dla jego rodziny.

Ochroną jest objęte m.in.:

 • Śmierć ubezpieczonego
 • Śmierć bliskiej osoby (małżonka, dziecka, rodziców)
 • Pobyt w szpitalu
 • Ciężkie zachorowanie
 • Narodziny dziecka

Ogólne warunki ubezpieczenia